Vedtægter

Vedtægter for Otterup MarkedsforeningNavn og formål


§1

Foreningens navn er Otterup Markedsforening. Foreningen er bosiddende i Nordfyns Kommune.


§2

Foreningens formål er etablering af et ugentligt lørdagsmarked i Otterup by i sommerhalvåret, foreningen kan, både som arrangør og deltager, medvirke ved andre arrangementer. På markedet må der sælges alt, som ikke er i strid med gældende lovgivning. Mad og drikkevarer til fortæring på pladsen kun efter aftale med Markedsforeningens bestyrelse.


Medlemsforhold


§3

Som medlem kan optages kræmmere, prangere, krejlere, handelsmænd/kvinder/børn og andet godtfolk, der har noget at sælge på det ugentlige marked i Otterup by.


Det er gratis at være medlem og medlemskab oprettes ved første marked medlemmet deltager i, eller ved indmeldelse til et af bestyrelsens medlemmer.


Markedsforeningens bestyrelse påtager sig ikke ansvar for de enkelte handlendes regnskabsforhold herunder evt. SE-registrering. Det er alene op til de handlende at sørge for disse forhold er i orden.


Ledelse 


§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Tid og sted offentliggøres på foreningens hjemmeside og annonce i lokal ugeavis senest 2 uger før.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.


Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer, der senest ved generalforsamlingens start, har tilkendegivet at de ønsker medlemskab.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af formanden, ½ af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med samme varsel som til ordinær generalforsamling.


Lovligt indvarslede generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal.


Ved alle afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Godkendelse af vedtægtsændringer dog mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.


Dagsorden for ordinær generalforsamling


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for året

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af gebyr for stadeplads.

6. Valg

7. Eventuelt


§5

Generalforsamlingen fastsætter selv bestyrelsens størrelse.


§6

Til ledelsen af foreningen vælges en bestyrelse jf. §5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

Desuden vælges 2 suppleanter, en revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen og suppleanter vælges for en 1 årig.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.


§7

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. Formand eller kasserer kan med ansvar overfor foreningen, underskrive på bank/sparekasse/girokonto.

Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdning og bilag.


§8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved alle møder skrives et beslutningsreferat.


§9

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling, stemmer herfor.


Foreningens aktiver vil i dette tilfælde skulle anvendes til et kunstnerisk/kulturelt formål i Otterup.


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. juli 1999.

Revideret på generalforsamling den 23. april 2003.

Revideret på generalforsamling den 29. marts 2007.

Revideret på generalforsamling den 22. januar 2013

Revideret på generalforsamling den 18. januar 2022.